XVI Hockey Veterans Tournament 2023

XV Hockey Veterans Tournament 2022

 XIII International Veterans Open Ourense 2019

 XIII International Veterans Open Ourense 2018

 XII International Veterans Open Ourense 2017

 XI International Veterans Open Ourense 2016

 X International Veterans Open Ourense 2015

 IX International Veterans Open Ourense 2014

VIII International Veterans Open Ourense 2013

Tournament 2012

VII International Veterans Open Ourense 2012

Tournament 2011

VI Open Internacional Veteranos 2011

Tournament 2010

IX Open Hockey Ourense 2010 +
V Open Internacional Veteranos 2010

Tournament 2009

VIII Open Hockey Ourense 2009 +
IV Open Internacional Veteranos 2009

Tournament 2008

VII Open Hockey Ourense 2008 +
III Open Internacional Veteranos 2008

Tournament 2007

VI Open Hockey Ourense 2007 +
II Open Internacional Veteranos 2007

Tournament 2006

V Open Hockey Ourense 2006 +
I Open Internacional Veteranos 2006

Tournament 2005

IV Open Hockey Ourense 2005

Tournament 2004

III Open Hockey Ourense 2004

Tournament 2003

II Open Hockey Ourense 2003

Tournament 2002

I Open Hockey Ourense 2002